Služby

Neustále sa snažíme skvalitňovať a rozširovať poskytované služby. Dôkazom toho, že ideme správnym smerom, je stále väčší počet našich spokojných zákazníkov.

Geodetické služby

Geometrický plán:

 • na zameranie rozostavanej stavby (pre potreby poskytnutia hypotekárneho úveru)
 • na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (pre potreby kolaudácie stavby)
 • na oddelenie pozemku (pri oddelení časti pozemku, prípadne odňatí časti pozemku z pôdneho fondu)
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti (pri nesúlade stavu právneho a registra C KN)
 • na zriadenie vecného bremena (pri vyznačení práva prechodu cez pozemok, prípadne uloženia inžinierskych sietí)

Vytýčenie:

 • hraníc pozemku (pri nevyznačených hraniciach pozemku v teréne)
 • stavby (pred zahájením stavebných prác)

Polohopisný a výškopisný plán (pre potreby projektanta pri osadení stavby na pozemok)

Porealizačné zamerania inžinierskych sietí (pre potreby kolaudácie inžinierskych sietí)

Ostatné služby

Máte špecifické požiadavky? Vzhľadom k našim schopnostiam a skúsenostiam určite nájdeme ideálne riešenie. Vždy sa orientujeme na potreby a požiadavky zákazníka.

Sprostredkovanie:

 • vyhotovenia znaleckých posudkov
 • vyhotovenia kúpnopredajných a darovacích zmlúv
 • právneho poradenstva
 • predaja a kúpy nehnuteľností

V prípade záujmu Vám radi poskytneme akékoľvek informácie z nášho odboru pôsobnosti. Využite naše znalosti a dlhoročné skúsenosti a obráťte sa so svojím problémom na nás. Zaručujeme Vám, že budete vždy s našimi službami spokojní.


Kontakt

Ing. Mário Horváth

Čajkovského 6327/29
Trnava
917 08


+421 905 275 478


Ponuka

Pri objednávke geodetických prác cez kontaktný formulár na stránke www.geoprint.sk Vám bude poskytnutá zľava 15 % z ceny geodetických a kartografických prác určených podľa sadzobníka pre navrhovanie cien UNIKA 2011 (platí pri štandardnej dodacej lehote).